Jasna Psychoterapia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLINIKI JASNA PSYCHOTERAPIA

 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.
Regulamin organizacyjny jest ustanowiony dla podmiotu wykonujący działalność leczniczą, działającego pod firmą Allora. Centrum Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej Monika Kaszuba, z siedzibą w Warszawie, ul. Krępowieckiego 7a/181, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: 568159617; REGON: 142915420, zwana dalej Jasna Psychoterapia, Podmiotem leczniczym lub Przychodnią.

§2. Podmiot leczniczy jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495)

§3. Podmiot leczniczy jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – nr księgi rejestrowej 000000259938, oznaczenie organu rejestrowego W-14.

§4. Podmiot leczniczy działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25 ),

  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j. z dnia 2020.05.13),

  3. niniejszego Regulaminu organizacyjnego,

  4. innych aktów obowiązujących prawa polskiego.

§5. Niniejszy regulamin organizacyjny – stosownie do postanowień art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U.2020.295) – określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot leczniczy, a w szczególności:
a) cele i zadania Podmiotu leczniczego;
b) strukturę organizacyjną Podmiotu leczniczego;
c) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
d) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
e) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Podmiotu leczniczego;
f) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Podmiotu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno- leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym oraz administracyjno-gospodarczym;
g) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

2. CELE I DZIAŁANIA

 

§ 1.1. Celem głównym Podmiotu Leczniczego Jasna Psychoterapia jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej.
2. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane bezpośrednio na miejscu lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.d.l.
§ 2. Do zadań  Podmiotu Leczniczego Jasna Psychoterapia należy m.in.:

a. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu z zastosowaniem nowych technologii medycznych;

b. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

c. zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług;

d. stałe i systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;

e. zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;

f. stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;

g. udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;

h. prowadzenie badań naukowych i klinicznych;

i. działania promujące profilaktykę zdrowia i edukację zdrowotną. 

 

3. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§ 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez Podmiot Leczniczy Jasna Psychoterapia  przy ulicy Aleje Jerozolimskie 99/19 w Warszawie. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób udzielających tych świadczeń. 

 

 

4. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 

§ 1. Jasna Psychoterapia prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.


§ 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Jasną Psychoterapię obejmuje:

a. świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej z zakresu psychiatrii

b. badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;

c. profilaktyczne świadczenia zdrowotne;

d. konsultacje psychoterapeutyczne;

e. konsultacje seksuologiczne;

f. konsultacje psychologiczne;

g. konsultacje arteterapeutyczne i dramaterapeutyczne;

h. konsultacji dla par;

i. konsultacje dietetyczne;

j. masaże oraz terapię manualną;

k. fizjoterapię oraz fizjoterapię uroginekologiczną;

l. prowadzenie grup wsparcia oraz terapeutycznych procesów grupowych;

 

5. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§ 1.1. Jasna Psychoterapia udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 22.00, w sobotę w godzinach 8.00 – 18.00 oraz w trybie interwencyjnym poza tymi dniami i godzinami, jeżeli wymaga tego stan nagły lub tok leczenia.
2. Przychodnia organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych Podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności.
4. Lekarze kierują pacjentów na badania specjalistyczne przez wystawienie skierowania, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.

§ 2 Zapisu na wizytę pacjent może dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo, poprzez strony www.znanylekarz.pl albo www.booksy.pl lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

§ 3. W sytuacjach, w których jest to możliwe lekarze oraz terapeuci mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji telemedycznych – telekonsultacji lub wideokonsultacji.
§ 4. W przypadku, gdy pacjent nie może się stawić w ustalonym terminie, lub gdy zrezygnował z umówionych świadczeń, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Jasną Psychoterapię w każdy dostępny sposób. W przypadku odwołania spotkania z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem spotkania wizyta jest pełnopłatna – nawet gdy pacjent się na nią nie stawi.
§ 5. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie przez Przychodnię, pacjent jest informowany przez Przychodnię telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.